Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (hetinspectiehuis.nl) van Het Inspectiehuis gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Het Inspectiehuis en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Het Inspectiehuis kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Het Inspectiehuis geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (hetinspectiehuis.nl) is eigendom van Het Inspectiehuis. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Het Inspectiehuis of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Het Inspectiehuis. De brondcode van de website hetinspectiehuis.nl, inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van Het Inspectiehuis en mag mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Inspectiehuis worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Inspectiehuis worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Het Inspectiehuis worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Het Inspectiehuis van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

Het Inspectiehuis respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Het Inspectiehuis tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Het Inspectiehuis aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Het Inspectiehuis wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Het Inspectiehuis maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Wij maken gebruik op onze site van een Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Het Inspectiehuis niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Het Inspectiehuis. Een en ander laat onverlet dat Het Inspectiehuis in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Het Inspectiehuis.

Toegang

Het Inspectiehuis behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Het Inspectiehuis behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.